2005-2008

Nyomtatott publikációk / Printed publications

2005-2008

  2005.

49. Pelbárt Jenő (2005): A digitális Magyar Vízjel Adatbank (MVA) célja, szerepe, dokumentációs és kereső     rendszere. – Tanulmány, 1–33. oldal.

 (A magyar  vízjeles papírhasználat kezdete, 1310 óta Magyarországon előkerült magyar és magyar vonatkozású, európai   hungarika-vízjelek rekonstruált rajzainak interaktív vízjeladatbázisban történő elhelyezéséről, az internetes elérés     megvalósításáról, a vízjel rekonstrukciós és reprodukciós eljárásokról, a nemzetközi egyesületekről, nemzetközi és európai  vízjelkutatási  projektekről, papír- és vízjelgyűjteményekről, nyomtatott vízjelrajz katalógusokról, a vízjelek      hasznosításáról, az MVA létrehozásának céljáról és  szükségességéről, az internetes vízjeladatbázisokról, 22 ábrával.)

50. Pelbárt Jenő (2005): Az első európai bankjegyvízjelek nyomában. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, III. évf. , 4:   7–10. oldal.

 (Az európai bankjegykezdemény-, ősbankjegy és modern bankjegyvízjelek svédországi keletkezéséről, formai és     tartalmi elemeikről, használatuk periódusairól, vízjelmotívumaik eredetéről és tipográfiájáról tudósít. Végigköveti     1661–1900 közötti történetük fontosabb állomásait és az európai bankjegyvízjel készítésre is jelentősen kiható, mai    bankjegyvízjeleink arculatát meghatározó fejlődési szakaszait. 1 vízjelábrával.)

51. Pelbárt Jenő (2005): Gyorskereső a magyar papírmalmok vízjeleiben előforduló monogram-, név- és felirat-  vízjelek azonosításához. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, III. évf., 4: 11–27. oldal.

 (A magyar papírmalmok vízjeleiben előforduló tulajdonosi, bérlői és papírkészítői monogramok, névrövidítések, nevek és  feliratok papírmalmonkénti ismertetése.)

52. Pelbárt Jenő (2005): Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 1595-ös levélpapírjának vízjele. – Magyar Vízjel,   Grafon Kiadó, III. évf., 4:  28. oldal.

 (A Győri Egyházmegyei Levéltár anyagában őrzött, a Holdházy hagyatékból származó, 1595. augusztus 15-én      Gyulafehérváron keltezett, Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem által aláírt levélpapír negatív vízjelének ismertetése. 1   vízjelábrával.)

53. Pelbárt Jenő (2005): Adatok a lékai papírmalom vízjelhasználatához I. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, III. évf.,   4: 29–38. oldal.

 (Az 1731–1828 közötti időből származó lékai vízjelek leírása valamint méret- és látványhű vízjelrajzaik bemutatása. 17   vízjelábrával és egy térképpel.)

54. Pelbárt Jenő (2005): Coronelli Isolario dell' Atlante Veneto térképatlaszának vízjeleiről I. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, III. évf., 4:   39–43. oldal.

 (A velencei Vincenzo Coronelli kartográfus 1694–1697 között készített, és 1696–98-ban Velencében kiadott Isolario dell'  Atlante Veneto című térképatlaszának a lombardiai ZOGNO papírmalomban készült, – restaurálás során feltárt és lerajzolt –  szimbólum-, illetve monogram-vízjeleit ismerteti. 13 vízjelábrával, 1 térképpel és egy portré rajzzal.)

55. Pelbárt Jenő (2005): Látogatás TUMBA papírmalomban. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, III. évf.,  4: 45–48.   oldal.

 (Az 1755-ben, Svédországban, Stockholm közelében alapított TUMBA papírmalom és Papírmúzeum gondosan felújított  épületében működő bankjegypapír- és bankjegyvízjel-technikai múzeum, a benne őrzött különleges svéd papíripari és vízjel  emlékek, a papírmerítőműhely és a papírmerítés leírása. 3 árnyalatos vízjelfényképpel.)

56. Pelbárt Jenő (2005): A rozsnyói papírmalom vízjelei. I. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, III. évf. , 5: 21–26. oldal.

 (A rozsnyói papírmalom történetével és vízjelhasználatával kapcsolatos szakirodalmi adatok áttekintése és összegzése,   valamint az 1796–1803 közöttti időből származó rozsnyói vízjelek leírása, méret- és látványhű vízjelrajzaik bemutatása. 7  vízjelábrával, 1 címer rajzzal és egy térképpel.)

57. Pelbárt Jenő (2005): Adatok a lékai papírmalom vízjelhasználatához. II. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, III. évf.,   5: 27–32. oldal.

 (Az 1772–1775 közötti időből származó lékai vízjelek leírása valamint méret- és látványhű vízjelrajzaik bemutatása. 12   vízjelábrával.)

58. Pelbárt Jenő (2005): Papíripari védjegyek. – Papíripar, Papír- és Nyomdaipari Egyesület, 2005/6: 231–235.   oldal.

 (A Központi Védjegy-Értesítő folyóiratban az 1900–1945 közötti időszakban lajstromba vett papíripari védjegyekből    válogatott jellegzetes és érdekes védjegyek ismertetése. 14 védjegy rajzával.)

59. Pelbárt Jenő (2005): Kiállításvezető Vízjelek-vízjelrajzok című kiállításhoz. –  Grafon Kiadó, Nagykovácsi. 26.  oldal.

2006.

60. Pelbárt Jenő (2006): Az 1860–61-es londoni Kossuth-bankók RESURGO vízjelei. – Turul, Magyar Történelmi  Társulat, 79. kötet, 2006/3–4. füzet, 65–74. oldal.

 (Kossuth Lajos londoni emigrációja alatt készült magyar pénzjegytervezet-vízjelek leírása és vízjeltörténeti ismertetése. 7  vízjel rajzával és 9 címer rajzzal.)

61. Pelbárt Jenő (2006): A Szabadkai Egyetemista Központ 10 dínáros bonjainak vízjele. – Éremtani Lapok, 96:   19–20. oldal.

 (A Szabadkai Egyetemista Központ 1988-ban kibocsátott, 10 dínár névértékű bonjainak 55 × 90  mm-es és 55 × 105 mm-es   pozítív moletta-vízjelének ismertetése. 3 vízjel rajzával.)

62. Pelbárt Jenő (2006): Időtlen vízjelek. Fejezetek a magyar vízjeltörténet hét évszázados mútjából. A papírmalmok  kora. – Profiterol,  Adam's Kft., V. évf., I. : 84–87. oldal.

 (Vízjeltörténeti ismertetés és válogatás a magyar vízjelkincs szimbólum rendszeréből. 9 vízjel színes rajzával és egy     fényképpel.)

63. Pelbárt Jenő (2006): A főszerkesztő elöljáró sorai. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, IV. évf., 6: 3. oldal.

 (Bogdán Istvánnak a magyarországi anyagkészítéssel foglalkozó, kéziratban maradt cikke történetének ismertetése és   előszava.)

64. Pelbárt Jenő (2006): A rozsnyói papírmalom vízjelei  II. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, IV. évf., 6: 9–10. oldal.

 (XIX. századi rozsnyói vízjelek leírása és rekonstrukciós rajzaik bemutatása. 2 vízjel rajzával.)

65. Pelbárt Jenő (2006): A papírháttér és a vízjel viszonya I. rész: A papírháttér jellegzetességei a papírmalmok    korában. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, IV. évf., 6: 27–46. oldal.

 (A vízjelet körülvevő papírháttér jellegzetességeinek általános definíciója és a vízjelre gyakorolt hatásainak leírása a magyar  papírmalmok vízjelemlékeinek vizsgálata alapján. 22 vízjel rajzával, 14 magyarázó ábrával és 20 fényképpel.)

66. Pelbárt Jenő – Papp József (2006): Magyar bevándorlók amerikai honosítási levelének vízjele, 1946. – Magyar  Vízjel, Grafon Kiadó, IV. évf., 6: 47–49. oldal.

 (Az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt magyarok honosítási levelének nagyméretű, összetett, 1946-ból     származó, negatív vízjelének leírása. 1 vízjel rajzával és egy fényképpel.)

67. Pelbárt Jenő (2006): Atlaszt ábrázoló vízjel 1929-ből. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, IV. évf., 7: 10. oldal.

 (A budapesti Hobé Damase és Társa Rt. 1929-ből származó fejléces hivatali számlapapírjának Atlaszt ábrázoló, WORLD  BANK PAPER feliratú vízjelének ismertetése. 1 vízjel rajzával.)

68. Pelbárt Jenő (2006): A legfontosabb 15 gyakorlati tanács vízjelrajzolóknak. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, IV.  évf., 7: 11–12. oldal.

 (A cikk a vízjel kontaktrajzok elkészítésével kapcsolatos olyan gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a vízjelrajzolókat,  amelyek a hiteles és látványhű vízjelrekonstrukciós rajzok elkészítéséhez szükséges lépésekre, illetve az alapvető     tudnivalókra hívja fel a figyelmet.)

69. Pelbárt Jenő (2006): A rozsnyói papírmalom vízjelei III. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, IV. évf., 7: 13–18.

 (XIX. századi rozsnyói vízjelek leírása. 13 vízjel rajzával.)

70. Pelbárt Jenő (2006): A vízjelek felhasználási cél szerinti felosztása. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, IV. évf. , 7:  19–24. oldal.

 (A vízjelek felhasználási cél szerinti természetes rendszeréből felállítható – az eredeti vízjelek és a rekonstrukciós     vízjelrajzok gyűjtését-rendszerezését megkönnyítő – felhasználási főtípusok és kategóriák valamint e csoportosításnak a   vízjelkutatásban, az ismeretlen vízjelek azonosításában és meghatározásában betöltött szerepének ismertetése.)

71. Pelbárt Jenő (2006): Vízjeles papírok kategorizálása és a nyilvántartási kódok rövidítéseinek feloldása. –     Magyar Vízjel, Grafon  Kiadó, IV. évf., 7:  25–26. oldal.

 (A vízjeles papírok felhasználási cél szerinti beosztásának, kategóriáinakés nyilvántartási kódjainak ismertetése.)

72. Pelbárt Jenő (2006): MILL-vízjelek Magyarországon a XIX–XX. században. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, IV.  évf., 7: 27–42. oldal.

 (Magyarországon a XIX. század második felétől a XX. század első feléig tartó időszakban sokféle alakban megjelenő,    MILL-végződésű név-vízjelek történetének és változatainak ismertetése. 16 vízjel rajzával.)

73. Pelbárt Jenő (2006): Az észak-hollandiai D & C BLAUW papírmalom név-vízjeleinek európai és magyarországi  előfordulásai. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, IV. évf., 7: 43–51. oldal.

 (Az észak-hollandiai D & C BLAUW név-vízjelek európai és magyarországi történetéről, előfordulási helyeiről, a vízjelek  rajzolatáról és jellegzetességeiről közölt adatok. 13 vízjel rajzával és egy térképpel.)

2007.

74. Pelbárt Jenő (2007): Préselt vízjelek 1. rész: A sorvezető-vízjelektől a szimbólum-vízjelekig. – Papíripar, Papír-  és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, LI. évf., 1: 32–36. oldal.

 (XIX-XX. századi papírkereskedői és papírgyári préselt vízjelek történetének és vízjelrajzainak ismertetése. 8 vízjel rajzával  és egy fényképpel.)

75. Pelbárt Jenő (2007): Préselt vízjelek 2. rész: A préselt vízjelek virágkora. – Papíripar, Papír- és Nyomdaipari   Műszaki Egyesület, LI. évf., 2: 64–67. oldal.

 (XX. század eleji, szecessziós préselt vízjelek története és vízjelrajzaik ismertetése. 11 vízjel rajzával és egy fényképpel.)


76. Pelbárt Jenő (2007): Préselt vízjelek 3. rész: Préselt felirat-vízjelek . – Papíripar, Papír- és Nyomdaipari Műszaki  Egyesület, LI. évf.,  4: 147–151. oldal.

 (A XIX. század végén megjelenő, préselt felirat-vízjelek története és vízjelrajzaik ismertetése, 23 vízjel rajzával.)

77. Pelbárt Jenő (2007): Préselt vízjelek 4. rész: Geometrikus préselt vízjelek. – Papíripar, Papír- és Nyomdaipari  Műszaki Egyesület, LI. évf., 5: 184–189. oldal.

 (XIX. század második felében megjelenő, geometrikus préselt vízjelek története és vízjelrajzaik ismertetése, 16 vízjel     ábrájával.)
78. Pelbárt Jenő (2007): Préselt vízjelek 5. rész: Figurális préselt vízjelek. – Papíripar, Papír- és Nyomdaipari    Műszaki Egyesület, LI. évf., 6: 233–238. oldal.

 (XIX. század második felében megjelenő, geometrikus préselt vízjelek története és vízjelrajzaik ismertetése, 16 vízjel     ábrájával.)

79. Pelbárt Jenő (2007): Bogdán István vízjelrajzai. I. rész.  – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V. évf., 8: 3–10. oldal.

 (A Bogdán István papírtörténeti kutatásai során begyűjtött és lerajzolt vízjelrajzai alapján digitalizált vízjelrajzok     válogatása, 12 vízjel rajzával.)

80. Pelbárt Jenő (2007): A Magyar Vízjel Adatbank (MVA) vízjel adatlapja. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V. évf.,  8: 11–14. oldal.

 (A Magyar Vízjel Adatbank (MVA) legfontosabb segédletének és nyilvántarzási alapegységének, az eredeti vízjelek alapján  rekonstruált vízjelrajzok hordozójának, a járulékos adatok kitöltésére szolgáló vízjel adatlapnak az ismertetése, 2     mintalappal, egy vízjel kontaktrajzával).

81. Pelbárt Jenő (2007): A rozsnyói papírmalom vízjelei. IV. rész. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V. évf., 8: 15–18.  oldal.

 (A rozsnyói papírmalom XIX. századi vízjeleinek ismertetése, 11 vízjel rajzával.)

82. Pelbárt Jenő - Haraszthy László (2007): Lambrecht Kálmán 1917-es levelének és az Adria-vízjeleknek a rövid  története. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V. évf., 8: 19–29. oldal.
  
 (Lambrecht Kálmán 1917-es levélpapírja préselt vízjelének és a Rigler József Ede papírneműgyár Adria-vízjelváltozatainak  rövid története, 15 vízjel rajzával.)

83. Pelbárt Jenő - Buncsák Katalin  (2007): Újabb lékai vízjelváltozat 1752-ből. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V.  évf., 8: 30. oldal.

 (A Holdházy hagyatékból előkerült, 1752-ben keltezett, nagycenki visitatio néven ismert okirat, lékai papírmalomból    származó szarvas-vízjelének ismertetése, 1 vízjel rajzával.)

84. Pelbárt Jenő (2007): ALSÓRUZSBACH papírmalom szarvas-vízjele. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V. évf., 8:  36. oldal.

 (ALSÓRUZSBACH papírmalom papírkészítőmesterének, Matavovszky Jánosnak egyik szarvast ábrázoló szimbólum-  vízjelének ismertetése, 1 vízjel rajzával.)

85. Pelbárt Jenő - Horváth József (2007): KÖRMÖCBÁNYA-1. papírmalom XVI. századi vízjele. – Magyar Vízjel,  Grafon Kiadó, V. évf., 8: 37–38. oldal.
 
 (KÖRMÖCBÁNYA-1. papírmalom újonnan feltárt, XVI. századi vízjelének ismertetése, 1 vízjel rajzával.)

86. Pelbárt Jenő (2007): LIPTÓSZENTMIHÁLY papírmalom 1577-es vízjele. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V.  évf., 8: 39–41. oldal.
 (Horváth Józseffel közösen)

 (LIPTÓSZENTMIHÁLY papírmalom XVI. századi működését bizonyító, új, 1577-ből származó vízjel ismertetése, 2 vízjel  rajzával.)

87. Pelbárt Jenő (2007): A legnagyobb és legdíszesebb magyar monogram-vízjel. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V.  évf., 8: 42. oldal.

 (Rigler József Ede budapesti papírnagykereskedő egyik legnagyobb monogram-vízjelének ismertetése, 1 vízjel rajzával.)

88. Pelbárt Jenő (2007): Adatok a magyar papírmalmok merítőszita típusaihoz.  – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V.  évf., 8: 43–48. oldal.

 (A magyar papírmalmok leggyakoribb merítőszita típusainak áttekintő jellegű ismertetése, a jellegzetes        főbordázattípusokról és a velinszita használatról eddig ismertté vált adatok közlése.)

89. Pelbárt Jenő (2007): DEJTE papírmalom egyik újabb név-vízjel változata.  – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V.  évf., 8: 49. oldal.

 (A Pozsony vármegyei DEJTE papírmalom legújabb, DECHTICE  név-vízjel változatának ismertetése, 2 vízjel rajzával.)

90. Pelbárt Jenő (2007): Ötéves a Magyar Vízjel. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V. évf., 9: 3–5. oldal.

91. Pelbárt Jenő (2007): KÖRMÖCBÁNYA-1. papírmalom rizsmajegy nyomódúca, 1784. –  Magyar Vízjel, Grafon  Kiadó, V. évf., 9: 6. oldal.

92.  Pelbárt Jenő (2007): Bogdán István vízjelrajzai. II. rész: Johannes Kapellner vízjelei. –  Magyar Vízjel, Grafon  Kiadó, V. évf., 9: 7–15. oldal.

93.  Pelbárt Jenő (2007): Két új Kapellner név-vízjel változat. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V. évf., 9: 16. oldal.

94.  Pelbárt Jenő (2007): TEPLIC papírmalom első vízjele. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V. évf., 9: 17–20. oldal.

95. Horváth József – Pelbárt Jenő (2007): MURÁNY papírmalom XVIII. századi rizsmajegye.–  Magyar Vízjel, Gra-  fon Kiadó, V. évf., 9: 21–24. oldal.

96. Pelbárt Jenő (2007): Az első magyar papírmalom, LŐCSE vízjelének nyomában. –  Magyar Vízjel, Grafon    Kiadó, V. évf., 9: 25–34. oldal.

97. Pelbárt Jenő - Horváth József (2007): Válogatás a Szepesi Kamara vízjelanyagából, XVI. századi vízjelek. I/1. –   Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V. évf., 9: 35–40. oldal.

98. Pelbárt Jenő (2007): Kötözőszálas vízjelkülönlegesség Znióváraljáról, 1732. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, V.  évf., 9: 41. oldal.

2008.

99. Pelbárt Jenő (2008): Fejezetek a magyar vízjelek szimbólumvilágából. 1. rész: Naparctól holdarcig. – Papíripar,  Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, LII. évf., 1: 21–24. oldal.

 (A hat legismertebb és legszélesebb körben használt magyar vízjelszimbólum ismertetése, 6 vízjel ábrájával.)

100. Pelbárt Jenő - Steinhardt László (2008): Az Osztrák-Magyar-Monarchia tábori szükségpénzeinek       vízjelvizsgálata. – Az Érem, LXIV. évf. 1: 53–56. oldal.

 (Az Osztrák-Magyar Monarchia 53 szükségpénzt használó fogoly- és munkatáborából mindössze egyetlen, a bohémiai   Deutsch-Gabel hadifogolytábor parancsnoksága által kiadott szükségpénzek készültek vízjeles papírra. A cikk a  deutsch- gabeli tábori pénzek leírása és vízjelük ismertetése, 1 vízjel rajzával)

101. Pelbárt Jenő (2008): A Világemlékezet Listára jelölt Bolyai Appendix vízjelei. – Papíripar, Papír- és      Nyomdaipari Műszaki Egyesület,  LII. évf., 2: 56–60. oldal.

 (A Bolyai Appendix papíranyagából azonosított és meghatározott holland (C & I HONIG), angol (J         WHATMAN) és magyar vízjelek (FELENYED-2., GÖRGÉNYSZENTIMRE-2.) leírása. 4 vízjel rajzával.)

102. Pelbárt Jenő (2008): Egy ritka szükségpénz szám-vízjele. – Éremtani Lapok, 109: 19–21. oldal.

 (Egy ismeretlen eredetű, ritka szüségpénz szám-vízjelének leírása, 1 fényképpel és 1 vízjel rajzával.)

103. Pelbárt Jenő (2008): Fejezetek a magyar vízjelek szimbólumvilágából. 2. rész: Állati jelképek a magyar     vízjelanyagban. – Papíripar, Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, LII. évf.,  3: 105–109. oldal.

 (Az állati eredetű magyar vízjelszimbólumok ismertetése, 15 vízjel ábrájával.)

104. Pelbárt Jenő (2008): Fejezetek a magyar vízjelek szimbólumvilágából. 3. rész: Jellegzetes magyar növényi    vízjel-szimbólumok. – Papíripar, Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, LII. évf.,  5: 185–192. oldal.

 (A növényi eredetű magyar vízjelszimbólumok ismertetése, 30 vízjel ábrájával.)

105. Pelbárt Jenő (2008): Dr. Bogdán István újabb vízjelrajzai az MVA-ban. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, VI., 10:  7–8. oldal.

106. Pelbárt Jenő (2008): A főszerkesztő elöljáró sorai. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, VI., 10: 9. oldal.

107. Pelbárt Jenő – Horváth József – Buncsák Katalin (2008): Magyar filigranológiai bibliográfia. – Magyar Vízjel,   Grafon Kiadó, VI., 10: 9–26. oldal.

108. Pelbárt Jenő (2008): DIÓSGYŐR papírmalom korai vízjelei, 1803–1813. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, VI.,  10: 27-28. oldal.

109. Pelbárt Jenő – Buncsák Katalin (2008):Válogatás a nemzetközi papír- és vízjeltörténeti irodalomból. –  Magyar  Vízjel, Grafon Kiadó, VI., 10: 9-26. oldal.

110. Pelbárt Jenő – Horváth József – Buncsák Katalin – Tóth Zsuzsanna (2008): A Bártfai Városi Levéltár XVI.   századi vízjeleinek vizsgálata. Adatok a lőcsei papírmalom vízjelének kutatásához. – Magyar Vízjel, Grafon   Kiadó, VII., 11:  3–15. oldal.

111. Pelbárt Jenő (2008): Diárium vízjelek, 1515–1537. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, VII., 11: 21–28. oldal.

112. Pelbárt Jenő – Buncsák Katalin (2008): Válogatás a nemzetközi papír- és vízjeltörténeti irodalomból     (1761–2007). II. rész: R–Z-ig. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, VII., 11: 31–42. oldal.
 
113. Pelbárt Jenő - Haraszthy László (2008):HIRONDELLE  MILL préselt-vízjel 1906-ból. – Magyar Vízjel,    Grafon Kiadó, VII., 11: 43–44. oldal.

114. Pelbárt Jenő (2008): Papírhasználatunk és papíralapú történelmünk 2010-ben 700 éves.  – Magyar Vízjel,    Grafon Kiadó, VII., 11: 49–50. oldal.